Obchodní podmínky

Prodávající (dodavatel):

Tattoo studio Hatumoa

Josef Devera

Místem podnikání: Moskevská 2721, Tábor, PSČ: 390 05

Provozovna: Svatošova 28, Tábor, PSČ: 390 01

IČ: 705 23 703

Prodávající není plátce DPH.

(dále jen “prodávající”)

Kontaktní údaje:

e-mail: studio@hatumoa.cz

tel.: 775 613 860

Číslo bankovního účtu pro bezhotovostní platby: 2600702718/2010 vedený u Fio banka, a.s.

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hatumoa.cz.

Ustanovení odchylující se od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupní smlouva

Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost jednotlivých položek zboží, dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Při objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

– informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále jen „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu může kupující zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, poté kupující objednávku prodávajícímu odešle. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za úplné a správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícím uvedenou.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Platební podmínky

Kupní cenu za zboží včetně případných nákladů na dodání zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 •  v hotovosti v provozovně prodávajícího
 •  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 •  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: č.ú. 2600702718/2010, Fio banka a.s.

V případě platby v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu příslušný doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu zašle prodávjící po uhrazení kupní ceny v plné výši společně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Dodací podmínky a cena poštovného

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době prostřednictvím České pošty nebo jiného přepravce (DPD), obvykle do 5 -ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Nebude-li objednané zboží skladem, ihned jej objednáváme u našich dodavatelů, o dodací lhůtě, jež přesáhne dobu dodání 7 pracovních dní vždy informujeme zákazníka elektronickou poštou. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci je zákazník vždy informován e-mailem.

Dopravné účtujeme dle platného ceníku České pošty a přepravní společnosti DPD.

 • Prostřednictvím České pošty (ČP) balíkem Do ruky : zásilka bude doručena do druhého dne od podání. O odeslání zboží budete informováni e-mailem .
 • V případě neobdržení zásilky v uvedeném termínu doporučujeme kontaktovat ČP a informovat se, zda nedošlo k uložení zásilky na pobočce, aniž bylo dodáno do schránky oznámení.
 • Poštovné Česká pošta při platbě předem: 110 Kč

 • Při platbě dobírkou: 150 Kč

 • Prostřednictvím soukromé dopravní společnosti DPD: zásilka bude doručena do druhého dne od podání. O odeslání zboží budete informováni e-mailem.
 • V případě, že zvolíte doručení prostřednictvím DPD, je nutné vyplnit pro doručení takovou adresu, na které budete k zastižení během dne mezi 8.00 – 18.00. V případě, že tímto místem bude Vaše zaměstnání, je nutné uvést kromě Vašeho jména také název a adresu firmy. Za zásilky dodané DPD je možno zaplatit dobírku kromě hotovosti i platební kartou přímo u řidiče. Všichni řidiči jsou vybaveni mobilním platebním terminálem. O způsobu zaplacení se můžete rozhodnout až v momentě převzetí zásilky.
 • Poštovné DPD při platbě předem: 110 Kč

 • Při platbě dobírkou: 150 Kč

Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakéhokoli mechanického poškození obalu zboží sepsat záznam o poškození zásilky, kupující pak nemusí zásilku od přepravce převzít.

Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

Reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (především ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Kupující uplatňuje práva z vadného plnění u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v místě podnikání. Před zasláním reklamovaného zboží prodejci doporučujeme kontaktovat prodejce prostřednictvím e-mailu, uvést zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popsat závady. Prodávající následně zašle kupujícímu informace o dalším postupu.

Prodejce potvrdí písemnou formou na e-mail kupujícího, kdy právo z vadného plnění uplatnil, včetně způsobu provedení opravy a doby jejího trvání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů. Na e-mail kupujícího také následně informuje o tom, že byla reklamace vyřízena.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedené lhůtě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Tattoo studio HATUMOA, Svatošova 28, 39001 Tábor) či na adresu elektronické pošty prodávajícího: studio@hatumoa.cz

Při odstoupení doporučujeme kupujícím uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu, dale pak předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu navráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, má dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.. Stejně tak i prodávající vrátí nebo nahradí kupujícímu veškerá přijatá plnění.

Pro vrácení kupní ceny v plné výši musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno či opotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, prodávající může navíc započíst i své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data kupujících budou chráněna v souladu s platnými právními předpisy ČR (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů), budou použita výhradně pro účely obchodní činnosti prodávajícího a nebudou žádným způsobem poskytována třetí straně.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Pokud kupující udělí souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí.

Na přání zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány.

Další ujednání

Učiněním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Toto je ukázkový obchod pro testovací účely. Objednávky nebudou vyžízeny. Skrýt